Website Banner
รับฟังรายการวิทยุย้อนหลัง
ดำเนินรายการโดย ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุลรายการเด็กดีของพ่อแม่วันเสาร์
เวลา 16.00
17.00 น.
สถานีวิทยุ กทม. คลื่น A.M.873 KHZ.
ฟังเนื้อหา คลิก!!

รายการคุยกันเช้าวันอาทิตย์
วันอาทิตย์ เวลา 06.00 07.00 น.สถานีวิทยุ กทม.
คลื่น A.M.873 KHZ.
ฟังเนื้อหา คลิก!!

รายการทันโลกเกษตร
วันอาทิตย์ เวลา 22.00 22.30 น.สถานีวิทยุ มก. คลื่น A.M.1107 KHZ.
ฟังเนื้อหา คลิก!!

 
 

 
track web site visits
 
     
  ข่าวสารการเมืองและบทความ
     
 
 
     
     
   รัฐบาลชี้แจงนโยบายแก่ข้าราชการระดับสูง  
     
            17 กันยายน 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีชี้แจงนโยบายแก่ข้าราชการระดับสูงประกอบด้วยผู้บริหารราชการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกว่า 600 คนที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเคลื่อนไหวทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทุกฝ่ายต้องเปิดใจร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน นอกจากนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ เตรียมพร้อมการเก้าสู่ประชาคมอาเซียน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ยาเสพติด การลักลอบตัดไม้เถื่อน การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว การแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
          นายกรัฐมนตรียังกำชับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีคุณภาพ ต้องคำนวนการใช้เงินร่วมกับภาคเอกชนไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ตรวจสอบได้โดยให้กระจายงบประมาณลงพื้นที่ตามลำดับความเร่งด่วน พร้อมมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นระบบและทุกสามเดือนต้องรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และผู้ตรวจของแต่ละกระทรวงตรวจสอบการใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
         ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึงมากขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างภาษี ขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้นซึ่งจะไม่กระทบต่อประชาชนแต่อาจกระทบงบประมาณพัฒนาประเทศจึงต้องหาวิธีชำระในระยะยาว และวางรากฐานให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศต่อไป
          นายยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมกล่าวว่าจะเน้นสร้างสังคมที่มีความรู้ มีความสุข และมีคุณธรรมในระยะเวลาอันสั้น โดยสร้างความเชื่อมโยงภาคประชาชน ภาครัฐและเอกชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์ จัดระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุและให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการศึกษา
          นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายกล่าวว่าการบริหารประเทศจะต้องขับเคลื่